فرزندان افتاب

228بازدید

این فیلم به داستان زندگی چند همکلاسی در دهه ۵۰ می‌پردازد که بسیار هیجان انگیز و شنیدنی است. در فصل اول، ما شاهد روایت برخی حوادث قبل از پیروزی انقلاب هستیم؛ حوادثی تلخ و شیرین در بیرون از مدرسه، صمیمیت و رفاقت این چند همکلاسی که در جریان انقلاب کم‌کم بزرگ می‌شوند و به جوان‌هایی تبدیل می‌شوند که از جانِ خود گذشته و برای هدف برترشان تلاش می‌کنند و نیز درگیری‌های مردمِ آن زمان با دولت شاه که به فعالیت‌های بچه‌های مدرسه کشیده شده بود، تا بازگشت روح الله خمینی علیه به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی …

تیر ۲۶, ۱۴۰۲
فصل سریال
قسمت 1 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 2 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 3 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 4 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 5 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 6 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 7 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 8 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 9 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 10 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 11 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 12 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 13فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 14 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 15 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 16 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 17 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 18 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 19 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 20 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 21 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 22فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 23 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 24 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 25 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 26 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 27 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 28 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 29 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 30 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 31 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 32 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 33 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 34 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 35 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 36 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 37 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 38 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 39فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 40 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 41فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 42 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 43 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 44 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 45 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 46 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 47 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 48 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...

قسمت 49 فرزندان افتاب

یک توضیح برای قسمت سریال فیم بنویسید...